Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą powołaną przez specjalne organy państwowe do przekładu wyższej wagi dokumentów, ustaw i innych tekstów, które wymagają poświadczenia odpowiednią pieczęcią. Sygnatura zawiera imię i nazwisko tłumacza, jego pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz język, w zakresie którego posiada on uprawnienia. W ten sposób tłumaczone treści nie tracą swojego statusu i znaczenia. Jako osoba zaufania publicznego, tłumacz przysięgły stwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem, w ten sam sposób, w jaki notariusz potwierdza zgodność kopii z dokumentem pierwotnym. Tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczeń w zakresie przeróżnych dziedzin zarówno dla prywatnych osób, jak i urzędów i instytucji państwowych. Jego zadaniem jest najwierniejszy i najdokładniejszy jak to możliwe przekład tekstu, zachowując jednocześnie specjalistyczne słownictwo przy znajomości formalno-prawnych zasad, obowiązujących w trakcie tłumaczenia uwierzytelnionego.

Profesjonalny przekład wszelkiego typu bazuje na podstawowym podziale usług. Wyróżniamy tłumaczenia pisemne oraz ustne.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Warunki otrzymania tytułu tłumacza przysięgłego ulegały ciągłym zmianom. Od 2004 roku tłumacz przysięgły musi uzyskać pozytywny wynik egzaminu, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Egzamin na tłumacza przysięgłego jest rozbudowana i składa się z dwóch osobnych części. Pierwsza część to tłumaczenie w formie pisemnej z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Druga część to przekład ustny w tej samej kolejności. Tłumacz przysięgły musi spełniać jednocześnie określone ustawą warunki. Po pierwsze musi posiadać obywatelstwo polskie lub dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub też państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obywatelem państwa, z którym podpisano umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatelem państwa, które przyjęło zasadę wzajemności. Tłumacz przysięgły musi bezsprzecznie znać w znakomitym stopniu język polski, co weryfikuje egzamin. Jest zobligowany do posiadania pełnej zdolności wykonywania czynności prawnych. Tłumacz przysięgły nie może być osobą wcześniej karaną za przestępstwo skarbowe, dowolne przestępstwo spowodowane umyślnie oraz nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu towarowego. Ponadto musi on posiadać tytuł magistra wyższych studiów ukończonych w Polsce lub w państwach członkowskich, lub też państwach, będących stroną podpisanego porozumienia.

Jakie są warunki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego?

Osoba, która spełnia wszystkie powyższe warunki, zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania w obecności Ministra Sprawiedliwości. Lista tłumaczy przysięgłych jest powszechnie dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, dla weryfikacji przez osoby, które zlecają poszczególne tłumaczenie. Osoba wpisana na listę, otrzymuje pieczęć, którą będzie wykonywać późniejsze poświadczenia swoich tłumaczeń. Tłumacz przysięgły jest wobec tego osobą, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność prawna. Jego rzetelność pozwala na uzyskanie tłumaczenia dowolnego dokumentu, które przy tym pozostaje tekstem o tej samej mocy, co oryginał, nie tracąc swojego znaczenia. Określona przez ustawę selekcja tłumacza przysięgłego poprzez odpowiedni egzamin jest niezbędna. Gwarantuje bowiem bezpieczeństwo powierzonych mu dokumentów i skrupulatność wykonania odpowiedzialnego zawodu. Ustawa reguluje nie tylko drogę, jaką musi przebyć kandydat, aby mógł zostać tłumaczem przysięgłym. Ustala również warunki samej pracy przez niego wykonywanej. Profesja tłumacza przysięgłego jest bowiem zajęciem niezwykle odpowiedzialnym oraz wymagającym odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji personalnych, takich jak znakomita znajomość języka obcego i ojczystego, swoboda w formułowaniu zdań wielokrotnie złożonych, płynność i zrozumiałość budowanych wypowiedzi, rzetelność, dotrzymywanie umów zawartych ze zleceniodawcami oraz staranność i skrupulatność spełnianych zadań. Wykonywanie tego zawodu reguluje w Polsce ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku, obowiązująca od dnia 27 stycznia 2005 roku. Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za sporządzenie przekładu dla państwowych urzędów i instytucji jest ściśle określone przez Ministra Sprawiedliwości.

Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły posiada odpowiednie kompetencje, pozwalające przełożyć dokumenty procesowe i urzędowe, uwierzytelnić ich odpisy oraz poświadczyć swoją pieczęcią tłumaczenia i odpisy, które zostały uprzednio wykonane przez inne osoby. Dzięki powierzonemu mu kredytowi zaufania, tłumacz przysięgły ma rozbudowane uprawnienia w dziedzinie tłumaczenia i poświadczania dokumentów. Zakres jego obowiązków określa w całości ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku.

Tłumacz przysięgły przekłada ustnie oraz pisemnie szeroko rozumiane teksty, w tym dokumenty prawne, dokumenty biznesowe oraz korespondencję urzędową oraz wykonuje tłumaczenia techniczne . Osoba zajmująca się przekładem uwierzytelnionym tłumaczy również dokumenty i korespondencję prywatną.

Tłumacz przysięgły przekłada treść dostarczoną w wersji wydrukowanej lub elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że tekst przeznaczony do tłumaczenia przysięgłego powinien być udostępniony tłumaczowi do wglądu w oryginale. Dzięki temu osoba uwierzytelniająca może na tej podstawie poświadczyć prawnie zgodność dokumentu.

Praca tłumacza przysięgłego nie ogranicza się jednak do przekładania aktów notarialnych, świadectw, zaświadczeń, umów, dyplomów, certyfikatów, pełnomocnictw, testamentów, faktur, indeksów, suplementów itp. Osoba powołana przez Ministra Sprawiedliwości, posiadająca wysokie kwalifikacje zajmuje się również tłumaczeniem różnego rodzaju opinii, materiałów szkoleniowych i promocyjnych, korespondencji prywatnej, życiorysów, listów motywacyjnych i wielu innych. Ponadto tłumacz przysięgły jest angażowany w dokonywanie przekładu ustnego podczas rozpraw sądowych, konferencji państwowych, obrad wagi państwowej, a także różnego rodzaju rozmów biznesowych. W tym podobnych wydarzeniach udział brało też nasze biuro tłumaczeń nasz sztab specjalistów.