Usługi – rodzaje tłumaczeń

Usługi – rodzaje tłumaczeń

Dwa sposoby przekazu treści wymuszają elementarny podział tłumaczeń na ustne oraz pisemne.

Nasza firma oferuje profesjonalny przekład tekstu przedstawionego graficznie lub zarejestrowanego audialnie. Tłumaczenia wykonywane pisemnie są sporządzane na zamówienie w określonym przez obie strony czasie. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu dni w zależności od priorytetu danego zlecenia. Biuro tłumaczeń, zajmujące się przekładem treści pisanej i mówionej, zatrudnia profesjonalnych tłumaczy, którzy wykonują swoje zadanie rzetelnie i szybko. Istnieje również wąska grupa osób, będących tłumaczami przysięgłymi. Ich kompetencje pozwalają na przetłumaczenie dokumentów typu dyplom, świadectwo, indeks, suplement, certyfikat, zaświadczenie, akt i umowa notarialna, pełnomocnictwo, testament, wyrok sądowy lub zaświadczenie lekarskie. Tłumacz przysięgły dokonuje również przekładu ustnego rozprawy sądowej, konferencji i obrad wagi państwowej itp.

Profesjonalny przekład wszelkiego typu bazuje na podstawowym podziale usług. Wyróżniamy tłumaczenia pisemne oraz ustne.

Tłumaczenia pisemne polega na kontakcie z tekstem napisanym w danym języku źródłowym i stworzeniu jego odpowiednika w języku docelowym zachowując pierwotny sens i charakter wypowiedzi. Interpretując znaczenie tekstu źródłowego, należy oczywiście znać w stopniu doskonałym oba języki, zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy. Kolejna bardzo ważną rzeczą jest znajomość kontekstu kulturowego, ekonomicznego politycznego itp. Trzeba również wziąć pod uwagę różnice systemowe obu języków, alfabetu i systemów zapisu, leksyki i fleksji oraz idiomów. W każdym, nawet pisemnym tłumaczeniu tekstów istotne są predyspozycje tłumacza. Umiejętności lingwistyczne polegają właśnie na rozpoznaniu tych różnic i doskonałym wyczuciu w mowie lub w piśmie nawet najdrobniejszych niuansów. Szczególnym przykładem jest tłumacz przysięgły, który musi swoją znajomość języka potwierdzić egzaminem.

Tłumaczenia a vista są przekładem ustnym w oparciu o tekst źródłowy pisany. Stanowią więc pomost pomiędzy dwoma podstawowymi elementami podziału tłumaczeń. Tłumacz otrzymuje wówczas treść w formie wydrukowanej lub elektronicznej i tłumaczy, obejmując całe zdanie wzrokiem. Ten rodzaj przekładu jest stosowany zazwyczaj w urzędzie, w sądzie lub u notariusza. Ta technika tłumaczenia wymaga od osoby przekładającej niesamowitej sprawności, ponieważ odbywa się natychmiastowo, zazwyczaj bez wcześniejszego zapoznania się z całością tekstu.

Tłumaczenia ustne umożliwiają przekład ad hoc na potrzeby danej sytuacji komunikacyjnej i są dokonywane natychmiastowo. Tego typu przekład zwykle wykorzystuje się podczas konferencji i jest niezwykle przydatny na globalnym rynku, który wymusza porozumiewanie się z kontrahentami, mieszkającymi w innych krajach. Ze względu na czas wykonywanych tłumaczeń, dzielimy je na tłumaczenie symultaniczne oraz konsekutywne.

Tłumaczenie symultaniczne polega na równoczesnym przekładzie i jego odtworzeniu, podczas wypowiedzi danej osoby w obcym języku. Tłumacz w tym samym czasie słucha komunikatów i wypowiada je w przetłumaczonej formie. Ta czynność jest niezwykle trudna i wymaga od tłumacza znakomitej znajomości obu języków (przekładanego i języka, na który przekłada), a także predyspozycji, które umożliwią mu płynne i sensowne formułowanie wypowiedzi dla swoich słuchaczy. Tłumaczenie symultaniczne wymaga odpowiedniej dykcji, podzielności uwagi, niesamowitej koncentracji, refleksu oraz odporności na stres. Proces takiego tłumaczenia polega na jednoczesnym słuchaniu, rozumieniu, przekładzie oraz ekspresji komunikatu w docelowym języku.

Tłumaczenia konsekutywne są nieco prostsze, ale również wymagają od tłumacza wysokiego stopnia skupienia uwagi. Polegają one na sporządzaniu notatek podczas długiej wypowiedzi, która ma podlegać przekładowi. Tłumacz uważnie słucha ciągu zdań wypowiadanych przez mówcę i notuje najważniejsze rzeczy. Po zakończeniu wypowiedzi, tłumacz przedstawia przełożony tekst. Ostateczny komunikat w docelowym języku ma formę krótszą niż źródłowy, bowiem został on sporządzony w oparciu o notatki tłumacza.

Istnieje również szczególny przypadek, który nazywa się tłumaczeniem liaison. Tutaj przekład następuje co jakiś czas, po 3-4 zdaniach wypowiadanych przez mówcę. Jest dużo mniej męczące dla odbiorcy i nie opiera się na notatkach tłumacza. Krótsze fragmenty wypowiedzi umożliwiają w sposób dokładny przełożenie tekstu.

Tłumaczenia ustne prawne to czynności, które w większości przypadków wymagają od przekładającego kompetencji i stanowiska tłumacza przysięgłego. Mogą one przybierać formę tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego.

Istnieją również tłumaczenia ustne dla grupy marketingowej, które wykorzystywane są zwykle w większych korporacjach i polegają na przekładzie treści dla kilku bądź kilkunastu osób, naśladując intonację, sposobu mówienia i emocje mówcy źródłowego.

Tłumaczenia ustne towarzyszące polegają na asystowaniu tłumacza podczas różnego rodzaju wyjazdów i rozmów.

Tłumaczenia techniczne, to tłumaczenia wykonywane w dowolnej formie przez tłumacza posiadającego rozbudowaną wiedzę w danej dziedzinie. Dzięki temu rodzajowi przekładu zleceniodawca ma pewność, że tłumacz przełoży dany tekst źródłowy z pełnym zrozumieniem wyspecjalizowanej terminologii i ogólnego sensu. Do nich zaliczyć możemy tłumaczenia medyczne, sądowe, ekonomiczne itp.

Istnieje mylne przekonanie, że najlepsze tłumaczenie polega na dosłownym przekładzie każdej części wypowiedzi. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy system językowy rządzi się zupełnie innymi prawami, które często są nieprzekładalne. Wynika to z różnic kulturowych, które w znacznym stopniu zdecydowały o fonologii, morfologii i składni. Sens wynika z całości tekstu, a nie pojedynczych słów. Znajomość danego języka, to nie tylko umiejętność nazywania rzeczy za pomocą danej mowy, ale możliwość zbudowania rozwiniętych wypowiedzi, posiadających określony sens. Dlatego też nie należy trywializować kompetencji tłumacza, który musi znać oba języki na najwyższym poziomie, wykazując się jednocześnie znajomością kultury i reguł rządzących daną gramatyką. Nie należy zapominać, że tłumaczenie wiąże się również z umiejętnością myślenia w obu językach.